VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK AV VÅRE DIGITALE TJENESTER 

Versjon: 1.0 – 21.06.2021

1. INNLEDNING

 1.1. Disse alminnelige vilkår og betingelser (heretter omtalt som «Vilkår» eller «Vilkårene» gjelder for din bruk av våre digitale tjenester/plattformer.

1.2. Ord med stor forbokstav skal ha den betydning som angis i punkt 21.

2. VILKÅR FOR BRUK

2.1. Ved å registrere deg som bruker eller ved å ta i bruk Tjenestene, aksepterer du disse Vilkårene, som inkluderer Retningslinjer for personvern, nedenfor. Dersom du ikke aksepterer Vilkårene, har du ikke rett til å bruke Tjenestene.

2.2. Du kan ikke bruke Tjenestene dersom: (a) du ikke har oppnådd alderen som er nødvendig for å inngå en juridisk bindende avtale, og ikke har innhentet samtykke fra en forelder eller annen foresatt, eller (b) du er juridisk forhindret fra å bruke Tjenestene etter eller annet lands rett.

2.3. Noen av Tjenestene kan kreve at du registrerer deg, abonnerer og betaler abonnement eller andre avgifter. Vi forteller deg på forhånd om vi vil ta betalt for Tjenestene, slik at du kan velge å ikke kjøpe eller abonnere på Tjenestene. Alle referanser til å abonnere eller abonnement i disse Vilkårene, herunder inklusive i pkt. klausul 5, 7 og 9, gjelder kun abonnementstjenester.

2.4. Bruk av Tjenester fra leverandører som ikke er Storhamar Hockey, kan kreve at du aksepterer slike leverandørers vilkår og betingelser.

2.5. Klubben forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Vilkårene ved å legge ut en revidert versjon på vår digitale plattform. Innloggede og registrerte brukere vil varsles om den reviderte versjonen. Den reviderte versjonen vil tre i kraft når du har akseptert denne. Du må akseptere den reviderte versjonen for å kunne fortsette å bruke Tjenestene. Du bekrefter at du har lest og forstått (og godtar å være bundet av) disse Vilkår nå og hver gang du tar Tjenestene i bruk.

3. Særlig om kjøp og bestillinger

3.1 Noen av kjøpene og bestillingene du foretar gjennom sil.no, kan være underlagt angrerettloven. For slike kjøp og bestillinger av Klubben, gjelder følgende betingelser. For kjøp og bestillinger fra andre leverandører, kan andre vilkår og betingelser gjelde.

3.2. Ved kjøp og bestilling fra klubben kan du som forbruker ha krav på å trekke deg fra avtalen i samsvar med bestemmelsene i angrerettloven. Dette innebærer at du under visse forhold har rett til å angre kjøpet innen 14 dager fra datoen du mottok varen eller mottok kvittering for din bestilling av en tjeneste. I henhold til angrerettloven, er følgende varer og tjenester unntatt fra angreretten:

 1. a) varer som tilvirkes i henhold til instruksjoner fra deg;
 2. b) sportsarrangementer eller lignende aktiviteter som foregår på en bestemt dag eller i en bestemt tidsperiode;
 3. c) varer som raskt kan forringes eller gå ut på dato,
 4. d) dataprogrammer samt lyd- og videoopptak med brutt forsegling, eller
 5. e) Tjenester som påbegynnes med ditt samtykke i angrerettsperioden, for eksempel abonnement.

3.3. Dersom du vil angre på et kjøp eller en bestilling, ta kontakt med den part som har levert eller skal levere varen eller tjenesten. Kontaktinformasjon finner du på kvitteringen din. Husk at det er du som må bevise at du har benyttet angreretten innenfor angrerettsfristen. Du kan angre deg muntlig eller skriftlig. Det finnes et standardskjema for angrerett på www.forbrukerrådet.no. Der vil du også finne mer informasjon om angreretten.

3.4. Dersom du benytter deg av angreretten, Klubben eller Leverandøren som du har gjennomført kjøpet eller bestillingen hos, gi deg pengene tilbake innen 14 dager fra den dato vedkommende mottar den returnerte varen eller meldingen om at du vil angre bestillingen din for tjenesten. Dersom du har utgifter for tilbakesending av varen du kjøpte, erstattes også disse med et beløp som svarer til et standardgebyr. Fra summen som skal tilbakebetales, har Klubben eller Leverandøren rett til å trekke fra et beløp som tilsvarer varens verdiforringelse, i den grad slike avskrivninger skyldes det faktum at du har håndtert varene utover hva om er nødvendig for å undersøke dens egenskaper eller funksjon. 

 

4. PRIS OG BETALING

4.1. Alle våre priser er inklusive merverdiavgift til de satser som til enhver tid er gjeldende for vedkommende vare eller tjeneste. Unntatt i tilfelle av åpenbar feil, vil de priser som skal betales for de Tjenestene du bestiller være de prisene som er fastsatt på denne Digitale plattform på det tidspunkt du legger inn din bestilling.

4.2. Betaling for Tjenestene må foretas med selvvalgt betalingsløsning som du finner som del av Tjenestene. Du bekrefter at det kredittkort/betalingskort eller den bankkonto som benyttes er din egen, eller at du har fullmakt fra kortinnehaveren til å bruke det. Alle kontoinnehavere og innehavere av kredittkort/betalingskort vil gjennomgå gyldighetskontroll og forbehold om godkjenning fra kortutsteder.

4.3. Vi forbeholder oss retten til å nekte betaling med kredittkort/betalingskort etter vårt eget rimelige skjønn. Vi vil behandle din betaling på en sikker måte.

5. TEKNISKE KRAV

5.1. Du har ansvaret for å sikre at du har og beholder all den maskinvare og programvare som er nødvendig for å ha tilgang til, motta og se Tjenestene.

5.2. I det tilfelle at vi med rimelighet fastslår at du ikke tilfredsstiller disse krav, forbeholder vi oss retten til å nekte å levere Tjenestene til deg. I så fall vil du være berettiget til en tilbakebetaling av eventuelle beløp betalt i henhold til pkt. 6.

5.3. Vi vil med rimelighet bestrebe oss på å sikre at Tjenestene gjøres tilgjengelige for deg til enhver tid. Tjenestene leveres imidlertid «som de er».

5.4. I særdeleshet vil billed- og lydkvaliteten på Tjenestene kunne variere, enten dette skyldes overbelastning på Internett eller telefonlinjene eller andre forhold. Tjenestene vil kunne utsettes for avbrudd, forsinkelser og sikkerhetsbrudd, og vil ikke kunne garanteres å være feilfrie.

5.5. Fra tid til annen vil vi ha behov for å stenge og suspendere Tjenestene for å utføre oppgraderinger eller vedlikehold. Vi vil prøve å holde dette på et minimum. Med forbehold for de begrensninger som er beskrevet ovenfor, vil vi utføre Tjenestene med rimelig kvalitet. Bortsett fra dette gir vi ikke noen garantier (og utelukker ethvert garantiansvar og enhver forpliktelse som ellers måtte være underforstått, i den utstrekning slik fraskrivelse er tillatt etter loven). Dette berører ikke eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha som forbruker.

 

6. DIN BRUK AV TJENESTENE

6.1. Vi er eier eller rettighetsinnehaver av alle immaterielle rettigheter til Tjenestene og til det materiale som offentliggjøres ved bruk av dem. Dette gjelder blant annet utforming, tekst, grafikk, filminnslag, bilder og andre frembringelser du måtte motta. Ethvert utvalg eller arrangement av slikt materiale og frembringelser er gjenstand for immaterielle rettigheter inklusive opphavsrett for oss og/eller andre. Du godtar at du vil:

 1. a) bruke Tjenestene utelukkende for ikke-kommersielle formål uten å gjøre fortjeneste på bruken og at du ikke vil tillate noen andre personer å bruke Tjenestene. Dette betyr for eksempel at du ikke må ta vederlag for å se Tjenestene og at du ikke kan bruke Tjenestene for å lokke andre til å kjøpe varer eller tjenester fra deg eller noen andre;
 2. b) ikke kopiere, ta opp eller lagre hele eller deler av Tjenestene (annet enn på rent midlertidig basis for å gjøre det mulig å se dem) eller omdirigere, videresende eller på annen måte distribuere hele eller deler av Tjenestene til noen person, eller autorisere, sette i stand til eller påvirke noen annen person til å gjøre noe av det ovennevnte;
 3. c) ikke endre, demontere, dekompilere eller foreta omvendt utvikling av noen del av Tjenestene. Foruten vår rett til å heve avtalen på grunn av dine avtalebrudd, vil vi kunne suspendere Tjenestene (eller din tilgang til dem) hvis din bruk av dem er ulovlig, urimelig eller i strid med interessene til andre abonnenter, eller utgjør brudd på disse Vilkår, eller dersom vi blir anmodet om å gjøre det av et offentlig myndighetsorgan.
 4. d) ikke forsøke å få tilgang til Tjenestene eller Innholdet gjennom annen teknologi eller andre midler enn gjennom nettstedene eller andre funksjoner spesifikt utpekt av klubben til dette formålet.
 5. e) ikke omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre (i) sikkerhetsrelaterte funksjoner i Tjenestene, (ii) funksjoner som hindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold, eller (iii) funksjoner som begrenser bruken av Tjenestene eller materialene som er tilgjengelige gjennom Tjenestene
 6. f) ikke bruke eller sette i gang en robot, spider eller annet automatisert system som sender meldinger til klubbens servere;
 7. g) ikke samle inn eller lagre personopplysninger eller på annen måte handle i strid med personvernerklæringen
 8. h) ikke uten rettighetshaverens samtykke, kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, vise, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte innhold eller materiale til enhver annen person enn de som er angitt i disse Vilkårene.

6.2. Tjenestene må bare brukes til det formålet og på den måten de er tiltenkt. Du er ansvarlig for at din bruk ikke forårsaker skade eller annen ulempe for klubben eller tredjeparter (for eksempel ved masseanrop eller datavirus) eller bryter med lov eller vedtak. Bruk i strid med disse vilkårene og betingelsene kan rapporteres av klubben til statlige organer, foreninger eller tilsynsorganer.

6.3. Tjenestene og nettstedene tilbys i en hvilken som helst eksisterende stat. Klubben kan ikke garantere for at Tjenestene og nettsidene alltid fungerer uten forstyrrelser eller er fri for feil og mangler. Klubben garanterer heller ikke at informasjonen du mottar ved bruk av tjenesten, er korrekt eller pålitelig.

7. PERSONVERN

7.1.  Storhamar Hockey er databehandler for de personopplysninger du oppgir ved bruk av sil.no. Mer informasjon om dette finnes i personvernerklæringen. 

7.2. Ved å akseptere disse Vilkårene du samtykker du til at  klubben og Leverandørene innenfor Medieplattformens rammer og formål kan bruke, endre, reprodusere, selge, utvikle, publisere, produsere, fremstille, distribuere, overføre, markedsføre og viderelisensiere dine brukerdata, alene eller sammen med annet materiale. Denne retten omfatter også retten til innenfor Medieplattformens rammer og formål, å bruke dine brukerdata i og til reklame, markedsføring, markedsundersøkelser, kvalitetskontroll og andre lignende formål. Bruk av Brukerdata skal være i samsvar med gjeldende personvernregler.

 

8. BARN OG UNGDOM

8.1.  Tjenestene er primært beregnet på brukere over 18 år. Det er imidlertid ingen hindringer for at personer under 18 kan ha tilgang til Medieplattformen eller registrere seg som brukere. Brukere under 18 bør kun bruke de digitale Tjenestene med tillatelse fra en forelder eller verge. Foreldrene eller vergene til noen under 18 som bruker Tjenestene bør lese grundig gjennom disse Vilkårene.

 

9. SKADESLØSHOLDELSE

9.1.  Du forplikter deg til å holde skadesløs klubben og eventuelle datterselskaper av  klubben og Klubbers respektive styremedlemmer, direktører, tillitsmenn, ansatte og agenter, samt deres lisensgivere og leverandører, fra og mot ethvert krav, søksmål, rettssaker eller rettergang, samt for alle eventuelle tap, erstatningsansvar, skade, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokatsalær) som oppstår på grunnlag av:

9.1.1.  enhver handling, unnlatelse eller feilaktig fremstilling utført av deg i forbindelse med din bruk av Tjenestene 

9.1.2.  enhver manglende overholdelse fra din side av disse Vilkårene; eller

9.1.3. krav fremmet av tredjeparter på grunnlag av eller tilknyttet din tilgang eller bruk av digitale plattform og/eller Tjenestene, inkludert uten begrensning Meldingsinnslagene eller annen informasjon som er gjort tilgjengelig av deg på våre tjenester.

 

10. ERSTATNINGSANSVAR

10.1.  Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, skal det maksimale erstatningsansvar for klubben overfor deg for forhold som oppstår på grunnlag av eller i tilknytning til levering av de digitale Tjenestene, være begrenset til det beløp som eventuelt er betalt av deg i forbindelse med Tjenestene («betalingsbeløp»). Klubben er ikke ansvarlig overfor deg for: (i) noe direkte tap som overstiger betalingsbeløpet; eller (ii) noen forvanskning av data eller noen indirekte eller påfølgende tap av hvilken som helst art selv om de er blitt underrettet om muligheten for slikt tap eller med rimelighet burde kjenne til muligheten for slikt tap. Ingenting i disse Vilkår skal utelukke eller begrense klubbens erstatningsansvar for død eller personskade på grunnlag av sin uaktsomhet eller sitt bedragerske forhold. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

10.2. Der Tjenestene inneholder lenker til andre digitale plattformer og ressurser som leveres av tredjeparter, inkludert annonser på digitale plattform for meldingstjenester levert av en tredjepart, har vi ingen kontroll over innholdet av slike digitale plattformer, ressurser eller tjenester. Enhver bruk av slike tredjeparters digitale plattformer, ressurser eller tjenester vil reguleres av den aktuelle tredjepartens vilkår og retningslinjer for personvern, og vi påtar oss ikke noe ansvar for dem eller for noe tap eller skade som måtte oppstå på grunnlag av bruken av dem.

10.3. Kommentarer og annet materiale som legges ut på Tjenestene er ikke ment å skulle utgjøre råd som man kan basere seg på. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar som oppstår som følge av at noen som bruker Tjenestene eller andre som er blitt informert om Tjenestenes innhold, baserer seg på slikt materiale.

 

11. KONKURRANSER

11.1. Fra tid til annen vil vi (eller utvalgte tredjeparter) kunne inkludere avstemninger, konkurranser, reklamekamp eller andre tilbud i Tjenestene. Hvert slikt tilbud skal være underlagt sine egne uttrykkelige vilkår.

 

12. FORCE MAJURE

12.1. Storhamar Hockey har ikke noe ansvar overfor deg for forsinkelse eller manglende levering av Tjenester i den utstrekning slik forsinkelse eller manglende levering oppstår som følge av forhold som er utenfor klubbens rimelige kontroll, herunder blant annet svikt i elektronisk eller mekanisk utstyr eller kommunikasjonslinjer, tredjeparts handling (herunder tjenestenektingsangrep og overforbruk eller misbruk av Tjenestene ), telefon- eller andre tilkoblingsproblemer, datavirus, uautorisert tilgang, tyveri, operatørfeil, brann, harde værforhold, oversvømmelser, naturkatastrofer, handlinger eller vedtak av reguleringsmyndighet, regjering eller overnasjonal myndighet, krig, opprør, streik, lockout, arbeidskonflikter og kansellering eller utsettelse.

 

13. AVKALL

13.1 Ingen eventuelle avkall på rettigheter for klubbens side skal tolkes som et avkall på noen andre rettigheter eller botemidler, eller som noe avkall på rettigheter ved eventuelle etterfølgende brudd på noen bestemmelse i disse Vilkår.

 

14. TREDJEPARTSRETTIGHETER

14.1 Punktene 13, 14, 16 og 17 i denne avtalen gir Klubben rettigheter som vil kunne håndheves av Klubben,

14.2.  Med unntak for det som bestemmes i pkt. 17.1, har personer som ikke er parter i denne avtalen ingen rett til å håndheve noen av dens bestemmelser. Dette berører ikke eventuelle rettigheter tredjeparter måtte ha i henhold til loven eller basert på andre rettsgrunnlag.

 

15. GJELDENDE LOV

15.1.  Disse Vilkår skal utelukkende reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Norge, og du underlegger deg ugjenkallelig de norske domstolers jurisdiksjon.

 

16. DEFINISJONER

Medieplattformen: sil.no

Leverandør: CoreCom AS

Tjeneste(r): Produkt, tjeneste, program eller informasjonsstrøm som tilbys direkte eller indirekte gjennom av eller gjennom sil.no.

Juridisk partner: Njål Berge (klubbens styreleder)

 _____________________

Publisert: 21.06.2021

E-post: post@sil.no